Порядок організації та забезпечення доступу до публічної інформації

 

Фото без опису

Фото без опису

УКРАЇНА

СЕЛЯТИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

Вижницького району Чернівецької області

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

“18” березня 2021 року                                                                                       №11/21

 

Про забезпечення виконання

Закону України «Про доступ до публічної інформації»  

у Селятинській сільській раді

Вижницького району Чернівецької області

Відповідно до статті 28, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», з метою виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» для забезпечення прозорості та відкритості Селятинською сільською радою Вижницького району Чернівецької області владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, виконавчий комітет сільської ради:

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити Порядок організації та забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Селятинська сільська рада Вижницького району Чернівецької області (далі – сільська рада) що додається.
 2. Посадовим особам сільської ради, її виконавчому органу, підприємствам, установам та  організаціям, що належать до комунальної власності громади:
 3. Забезпечити системне і оперативне оприлюднення проектів рішень, прийнятих рішень, протоколів постійних комісій, протоколів тимчасових контрольних комісій, а також за наявності довідкових матеріалів до проектів рішень, поправок та пропозицій до них, висновків, рекомендацій, розпоряджень та інших документів сільської ради на офіційному веб-сайті сільської ради;
 4. Забезпечити опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію відповідно до своєї компетенції;
 5. Визначити особою, відповідальною за організацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а також за оприлюднення інформації у сільській раді в установленому порядку доступу до публічної інформації, секретаря сільської ради.
 6. Секретарю сільської ради:
  1. Вжити заходів щодо визначення спеціального місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями;
  1. Довести до громадськості форму запиту на інформацію через офіційний веб-сайт сільської ради та оприлюднити на дошці оголошень.
 7. Забезпечити оприлюднення зазначеної вище інформації на офіційному веб сайті  сільської ради.
 8. Запровадити облік запитів на публічну інформацію, що надходить до сільської ради в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).
 9. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                          Валерій ПОЛЯНЧУК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

№ 11/21 від 18.03.2021

ПОРЯДОК

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, РОЗПОРЯДНИКОМ ЯКОГО Є

СЕЛЯТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Порядок організації та забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якого є Селятинська сільська рада Вижницького району Чернівецької області (далі Порядок) визначає права, компетенцію та зобов’язання виконавчих органів сільської ради, посадових осіб, а також запитувачів інформації – фізичних, юридичних осіб щодо здійснення та забезпечення доступу до публічної інформації.
  2. Порядок регулює відносини суб’єктів у сфері доступу до публічної інформації та обов’язковий для виконання усіма працівниками виконавчих органів Селятинської сільської ради Вижницького району Чернівецької області (далі – Селятинська сільська рада), а також керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності сільської ради.
  3. Порядок не поширюється на звернення фізичних та юридичних осіб, які не містять запиту на публічну інформацію.
  4.  Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію».
  5. Визначення понять:

публічна інформація, розпорядником якої є Селятинська сільська рада, її виконавчі органи, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності сільської  ради;

- запитувач інформації –  фізична або юридична особа, яка звернулась до Селятинської сільської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності громади, з інформаційним запитом про отримання публічної інформації;

розпорядник інформації – Селятинська сільська рада, її виконавчі органи, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності громади, які створюють або володіють публічною інформацією.

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації зазначено у додатку 1 даного Порядку.

  1. Організація роботи щодо розгляду запитів про отримання публічної інформації та надання відповіді запитувачу покладається на відповідальних осіб, затверджених розпорядженням сільського голови.
  2. У виконавчих органах Селятинської сільської ради забезпечується єдина реєстрація запитів про отримання публічної інформації та єдина для усіх виконавчих органів сільської ради форма Запиту про отримання публічної інформації (додаток 2).

РОЗГЛЯД ТА РЕЄСТРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

  1. Інформаційні запити фізичних та юридичних осіб про отримання публічної інформації, оформлені належним чином і подані в установленому порядку, підлягають обов’язковому прийому, реєстрації та первинному розгляду з метою визначення їх належності до компетенції виконавчих органів сільської ради.
  2. Звернення, оформлене без дотримання вимог п.5 ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», супровідним листом за підписом сільського голови повертається запитувачу з відповідними роз’ясненнями в термін не пізніше ніж за два робочі дні від дня його надходження. Копія такого запиту залишається у провадженні виконавчого органу.
  3. Інформаційні запити, в яких порушені питання, що не належать до повноважень Селятинської сільської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності ТГ, пересилаються супровідним листом за підписом сільського голови для розгляду органу, до компетенції якого входить вирішення питання, протягом двох робочих днів, з дня їх надходження, про що повідомляється запитувачу.
  4. Запит визначеному органу направляється із супровідним листом з проханням повідомити запитувачу про наслідки розгляду його запиту.
  5. Запити на інформацію реєструються у журналі реєстрації запитів про доступ до публічної інформації, згідно номенклатури справ та передаються         в день реєстрації на розгляд сільському голові.
  6. Сільський голова при розгляді інформаційних запитів зазначає виконавця запиту. Розгляд інформаційних запитів керівником повинен проводитись не більше одного робочого дня з дня отримання його на розгляд.
  7. Посадові особи Селятинської сільської ради, її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності громади, яким доручено виконання інформаційних запитів при їх розгляді зобов’язані уважно вникати в їх суть, вживати заходів для об’єктивного вирішення питань, зазначених у запиті.
  8. За результатами розгляду інформаційного запиту готується проект відповіді запитувачу у встановлений термін разом з копіями необхідних документів.
  9. Проекти відповідей готують усі виконавці, вказані у резолюції керівника. Якщо виконавців декілька, збір інформації і узагальнення відповіді запитувачу здійснює перший виконавець. Співвиконавці надають проекти інформації першому виконавцю не пізніше ніж за два робочих дні до настання терміну виконання.
  10. Інформація запитувачу про розгляд інформаційного запиту надається за підписом сільського голови, а в разі його відсутності – заступника сільського голови.
  11. Підписані керівництвом сільської ради відповіді на інформаційні запити реєструються у журналі реєстрації вихідних документів та направляються запитувачам , у спосіб, зазначений у запиті ( поштою, наручно, тощо).
  12. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд інформаційних запитів, надання письмової відповіді запитувачам несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.
  13. Контрольні доручення, визначені керівництвом сільської ради за інформаційними запитами, знімаються з контролю лише після того, як надано інформацію зі всіх питань, порушених у запиті, а авторові надано письмову відповідь по суті.
  14. Інформаційні запити, на які даються попередні (проміжні) відповіді та інформації, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після надання остаточної відповіді на інформаційний запит.
  15. Після розгляду інформаційного запиту та зняття його з контролю сформована в установленому порядку особова справа зберігається у справах виконкому сільської ради відповідно до номенклатури справ.
  16. Дотримання терміну розгляду інформаційних запитів здійснюють самі виконавці.

ТЕРМІН РОЗГЛЯДУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ

  1. Відповідь на інформаційний запит надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
  2. В разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути подана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
  3. В разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або вимагає пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити термін розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження терміну повідомляється запитувачу в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач інформації оплачує витрати на копіювання та друк документів.

  1. Граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію зазначено у додатку 3 даного Порядку.
  2. Для оплати за замовлені копії документів запитувачу інформації надаються рахунки з вказаними реквізитами одержувача коштів, кількості безкоштовно наданих копій, кількості, ціни і загальної вартості оплачуваних копій.
  3. Рахунки оформляє відділ бухгалтерського обліку та звітності Селятинської сільської ради та надає їх запитувачу інформації для оплати.
  4. Кошти за виготовлені копії перераховуються на розрахунковий рахунок у відділенні Державного казначейства.
  5. Копії видаються запитувачу після пред’явлення квитанції про оплату та перевірки надходження коштів протягом одного робочого дня.

ВІДМОВА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ

  1. Селятинська сільська рада має право відмовити в задоволення запиту у таких  випадках:
 • розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • інформація, про яку зроблено запит, належить до інформації з обмеженим доступом, відповідно до статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
 • особа, що подала запит, не оплатила витрати, пов’язані з копіюванням та друком, відповідно до п. 4 цього Порядку;
 • не дотримано вимог до інформаційного запиту, передбачених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
  1. Рішення про відмову у наданні інформації на запит доводиться до відома запитувача в письмовій формі з посиланням на статтю 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і викладенням мотивів відмови, а також з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.
  2. В разі, якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не належить до публічної інформації, то відповідь на питання, що не належить до публічної інформації, може бути направлена запитувачу окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувачу повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

ОПРИЛЮДНЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  1. Оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті Селятинської сільської ради та у засобах масової інформації покладається на секретаря сільської ради.
  2. Секретар сільської ради періодично здійснює наповнення розділів сайту публічною інформацією, що надається відповідальними за надання інформації посадовими особами сільської ради відповідно до компетенції.

КОНТРОЛЬ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  1. Загальний контроль за організацією та забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчих органах Селятинської сільської ради покладається на секретаря сільської ради.
  2. Контроль за доступом до публічної інформації підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Селятинської територіальної громади, покладається на безпосереднього керівника.

 

Сільський голова                                                  Валерій ПОЛЯНЧУК

 

ДОДАТОК 1

до Порядку організації та забезпечення доступу

до публічної інформації, розпорядником якого

є Селятинська сільська рада

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

Не належать до публічної інформації:

 • інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;
 • інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;
 • внутрівідомча, службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності сільської ради, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
 • проекти рішень сільської ради та її виконавчого комітету, проекти розпоряджень сільського голови, що не підлягають обговоренню;
 • інформація, яка міститься в матеріалах судових справ, стороною в яких є сільська рада, її виконавчі органи, сільський голова.

Публічною інформацією з обмеженим доступом у Селятинській сільській раді є:

 • конфіденційна інформація – інформація доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;
 • таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі; таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;
 • службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

 

ДОДАТОК 2

до Порядку організації та забезпечення доступу

до публічної інформації, розпорядником якого є

Селятинська сільська рада

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

/від фізичних осіб/

Розпорядник інформації

Селятинська сільська рада

Кому (назва виконавчого органу)

 

Прізвище, ім’я, по батькові запитувача

 

Адреса

 

Телефон

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

казати поштову адресу)

 

Факсом

казати номер факсу)

 

Електронною поштою

казати E-mail)

 

В усній формі

казати номер телефону)

 

Підкреслити обрану категорію

     

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Я, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних з метою використання їх для одержання копій документів.

 

_____________________                                       _________________________

                     підпис запитувача                                                  дата запиту

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відмітка про одержання запиту

_________      ___________________________               ________                 ___________

      дата           прізвище ініціали працівника                     підпис                        телефон 

 

завантажити

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

/від юридичних осіб/

Розпорядник інформації

Селятинська сільська рада

Кому (назва виконавчого органу)

 

Організація, юридична особа, адреса, телефон

 

 

П.І.Б. представника запитувача, посада

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

казати поштову адресу)

 

 

 

Факсом

казати номер факсу)

 

Електронною поштою казати E-mail)

 

Підкреслити обрану категорію

     

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Я, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних з метою використання їх для одержання копій документів.

_____________________                                       _________________________

                     підпис запитувача                                                  дата запиту

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відмітка про одержання запиту

_________      ___________________________               ________                 ___________

      дата           прізвище ініціали працівника                     підпис                        телефон   

 

завантажити

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

/від об’єднань громадян/

Розпорядник інформації

Селятинська сільська рада

Кому (назва виконавчого органу)

 

Організація, адреса, телефон

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

казати поштову адресу)

 

 

 

Факсом

казати номер факсу)

 

Електронною поштою

казати E-mail)

 

В усній формі

казати номер телефону)

 

Підкреслити обрану категорію

     

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Я, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних з метою використання їх для одержання копій документів.

 

_____________________                                       _________________________

                     підпис запитувача                                                  дата запиту

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відмітка про одержання запиту

_________      ___________________________               ________                 ___________

      дата           прізвище ініціали працівника                     підпис                        телефон 

 

завантажити

 

ДОДАТОК 3

до Порядку організації та забезпечення доступу

до публічної інформації, розпорядником якого є

Селятинська сільська рада

 

 

ГРАНИЧНІ НОРМИ
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,3 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки

Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування

не більше ніж 0,1 відсотка розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за сканування однієї сторінки

__________
Примітка


Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів.

     

{Граничні норми в редакції Постанови КМ № 4 від 15.01.2020}

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь